ZADNJE OBAVIJESTI
 

Vodne usluge d.o.o.Propisi

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

Odluka o vodnom redarstvu

Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice vodnog redara

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE 2023 DO 2026 GODINA

PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2023-2026 GODINA

PLAN POSLOVANJA ZA 2023.

PLAN POSLOVANJA ZA 2022.

Plan poslovanja za 2021.

Pravilnik o kriterijima za sklapanje ugovora s izvođačima priključaka

Poslovna i financijska izvješća

Plan poslovanja za 2020.

Zaštita osobnih podataka

Plan poslovanja za 2019.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018. godinu

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Pravilnik o kriterijima i postupku dodjete financijske i nefinancijske potpore

Zakonski propisi

 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)
 • Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)
 • Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99)
 • Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (NN 66/16)
 • Zakon o vodama (NN 66/19,84/21)
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17,  66/19)
 • Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)
 • Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19 i 73/20)
 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 2/10, 83/12, 10/14 i 32/20)
 • Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10, 46/12, 51/13, 120/14)
 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10)
 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10)
 • Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109/11)
 • Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19)
 • Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 89/10 i 88/11)
 • Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sustava melioracijske odvodnje te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava (NN 4/98)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN 36/20)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/10, 126/13)
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20 i 39/2022)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 9/2020)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 3/20)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11 i 16/14)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11 i 16/14)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 3/2020)
 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/2014)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08)
 • Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode (NN 147/09)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020)
 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 48/19)