ZADNJE OBAVIJESTI
 

Vodne usluge d.o.o.Propisi

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

BLAGAJNA

Ulica Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar

RADNO VRIJEME: 

ponedjeljak - petak 7:00 - 17:00

subotom 8:00-13:00

 

KOM.NET

Planovi poslovanja i odluke Skupštine

Poslovna i financijska izvješća

Plan nabave

Odluka o vodnom redarstvu

Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice vodnog redara

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE 2023 DO 2026 GODINA

Pravilnik o kriterijima za sklapanje ugovora s izvođačima priključaka

Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Pravilnik o kriterijima i postupku dodjete financijske i nefinancijske potpore

Zakonski propisi

Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)
Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027.
Plan upravljanja vodama 2023.
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih situacija i iznenadnih onečišćenja voda (NN 05/11)
Zakon o vodama (NN 66/19,84/21, 47/23)
Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19, 20/23, 50/23)
Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10, 46/12, 51/13 i 120/14)
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10)
Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitritima poljoprivrednog podrijetla (NN 72/21)
III. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitritima poljoprivrednog podrijetla (NN 73/21)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 03/20)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra (NN 03/20)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 09/20)
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (NN 81/10)
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (09/2020, 39/2022)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020)
Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (NN 83/10)
Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 79/2022)
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćanja voda (NN 5/11)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17,  66/19)
Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20)
Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12, 151/13, 116/18)
Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10, 83/12, 10/14, 32/20, 140/22)
Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/10,126/13)
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN 36/20)
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 48/19)
Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
Uredba o uslužnim područjima (NN 70/23)
Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (NN 70/23)
Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 70/23)
Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga (NN 70/23)
Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109/11)
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode (NN 47/09)
Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sustava melioracijske odvodnje te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava (NN 04/98)