ZADNJE OBAVIJESTI
 

Vodne usluge d.o.o.Propisi

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Plan poslovanja za 2021.

Pravilnik o kriterijima za sklapanje ugovora s izvođačima priključaka

Poslovna i financijska izvješća

Plan poslovanja za 2020.

Zaštita osobnih podataka

Plan poslovanja za 2019.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018. godinu

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Pravilnik o kriterijima i postupku dodjete financijske i nefinancijske potpore

Zakonski propisi

 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)
 • Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)
 • Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99)
 • Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15 i 120/16)
 • Uredba o kategorizaciji vodotoka (NN 15/81)
 • Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/2010, 76/2011, 19/2012, 151/2013 i 83/2015)
 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12 i 151/13)
 • Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/2010, 83/2012, 10/2014);
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/2010, 108/2013)
 • Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/2010, 46/2012, 51/2013, 120/2014)
 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10)
 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10)
 • Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109/11)
 • Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16)
 • Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 89/10 i 88/11)
 • Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2012. (NN 66/16)
 • Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sustava melioracijske odvodnje te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava (NN 4/98)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN 84/2010, 146/2012)
 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 83/10, 160/2013)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/2010, 126/2013)
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 1/11 i 118/12)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11 i 16/14)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11 i 16/14)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13 i 140/15)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16)
 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/2014)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08)
 • Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode (NN 147/09)