ZADNJE OBAVIJESTI
 

Vodne usluge d.o.o.Vodovod grada Bjelovara

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

IZJAVA O MISIJI, VIZIJI I KLJUČNIM CILJEVIMA DRUŠTVA VODNE USLUGE d.o.o. BJELOVAR

MISIJA

Misija društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar je sigurna, kontinuirana i kvalitetna isporuka pitke vode korisnicima, te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda po najvišim ekološkim standardima na uslužnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara i okolnih JLS.

Kvalitetom, točnošću i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja naših korisnika i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

 Društvo se obvezalo na poštovanje poslovnih, profesionalnih i etičkih normi, na stalno unapređivanja poslovanja povećanjem prihoda kroz povećanje dostupnosti usluga korisnicima, poštivanje i ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana te podizanje kvalitete i sigurnosti isporuke, a u skladu s vizijom i ciljevima Društva.

VIZIJA

Društvo Vodne usluge d.o.o. Bjelovar je javni isporučitelj usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na uslužnom području 4 koje obuhvaća aglomeracijsko područje grada Bjelovara i okolnih JLS.

 Vizija društva je suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa postati, po kvaliteti i pouzdanosti vodeći pružatelj usluga vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda u regiji i šire, biti spreman na nove izazove i prilagodbu promjenama kako na lokalnom tako i na tržištu šire regije, a sve sa ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, a zadovoljstvo naših osnivača/vlasnika i korisnika usluga stalno rastućim, odnosno postati poduzeće zasnovano na načelima poslovne izvrsnosti i ekološke održivosti.

CILJEVI

Korisnici koji su zadovoljni sigurnošću isporuke i kvalitetom usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na uslužnom području tvrtke.
Cijene usluga formirane po načelu priuštivosti za korisnike, a koje osiguravaju financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje.
Učinkovita suradnja s lokalnom zajednicom i osnivačem.
Zadovoljni i educirani zaposlenici.
Zaštita voda po najvišim ekološkim standardima EU.
Transparentno i na poštivanju zakona utemeljeno poslovanje.

POLITIKA

Politika kvalitete je usmjerena na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana.

KORISNICI USLUGA

Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika usluga, te težiti njihovom maksimalnom zadovoljstvu kroz osiguranje o konstantnoj dostupnosti vode, zdravstvenoj ispravnosti vode, pročišćavanje otpadnih voda i smanjenje utjecaja na okoliš.
Stalno unaprjeđivati našu tehničku opremljenost i održavati sposobnost pružanja najvišeg nivoa usluga u svim djelatnostima.

ZAPOSLENICI

Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih radnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije.

Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih oboljenja, sigurnost radnog mjesta i poštivanje radnih prava. a. 

DOBAVLJAČI I PARTNERI

Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos izgraditi najviši nivo povjerenja

VLASNIK – GRAD BJELOVAR

Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima normi ISO 9001 i 14001.
Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati dugoročno održivo poslovanje.
Pravovremeno i kvalitetno planiranje i izvješćivanje, te osiguranje potpuno transparentnog poslovanja.

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Osigurati usklađenost sa zakonskim propisima.

 Poslovanje u skladu sa zakonskim propisima i puna primjena financijskog upravljanja i kontrola.

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Vodne usluge doo izradile su Katalog informacija kojima raspolažu. Pravo na pristup informacijama imaju sve pravne ili fizičke osobe, a mogu ga ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Vodne usluge doo Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar

elektronske pošte, tajnistvo@vodneusluge-bj.hr ili

telefaks: 043/ 622 122

 

Usmeno postavljen zahtjev prima službenica za informiranje:

Valentina Carek radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar

Telefon: 043 622 117 

Povijest tvrtke Vodne usluge d.o.o.

Povijest tvrtke Komunalac d.o.o. – Vodne usluge d.o.o.

Komunalac d.o.o. Bjelovar, gradsko je komunalno poduzeće, nastalo spajanjem dvaju pravnih subjekata osnovanih u razdoblju od 1950. do 1960. godine, koja su obavljala komunalne djelatnosti na području nekadašnje općine Bjelovar.

Ustanova za komunalne poslove, osnovana 05.06.1952., koja je obavljala poslove gradske čistoće, grobljanske usluge, te usluge tržnice na malo i poduzeće za proizvodnju i distribuciju pitke vode za potrebe stanovništva i industrije grada Bjelovara, te odvodnju otpadnih voda pod nazivom Vodovod i kanalizacija, osnovano 24.11.1959., spojeni su u sustav poduzeća Intermont 1974. god. kao OOUR za komunalne djelatnosti.

Ovakvo rješenje zadržalo se do 1979. godine, kada je temeljem novo donesenog Zakona o komunalnim djelatnostima, osnovano komunalno poduzeće pod imenom Komunalac.

Komunalac d.o.o. Bjelovar je od 07.01.1998. godine registriran kao društvo s ograničenom odgovornošću, u stopostotnom vlasništvu Grada Bjelovara. Zapošljava 185-190 djelatnika i ostvaruje godišnji prihod od preko 45 milijuna kuna.

U djelokrugu rada Komunalca d.o.o. Bjelovar obuhvaćene su djelatnosti:

 • opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
 • održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada,
 • održavanje javnih površina,
 • tržnice na malo,
 • održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih usluga,
 • graditeljstvo (izvođenje priključaka vodovoda i kanalizacije, izvođenje rekonstrukcije i sanacija vanjskih vodovoda i kanalizacije, izgradnja grobnica i sl.)
 • obavljanje poslova veterinarske higijene,
 • ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu,
 • kupnja i prodaja robe,

Komunalac d.o.o. Bjelovar gospodari gradskom imovinom vrijednom 200 milijuna kuna, u okviru koje osobito mjesto imaju vlastiti bunari i crpna postrojenja u Delovima, pogon za tehnološku pripremu vode u Javorovcu, 200-tinjak kilometara vodovodne i oko 100-tinjak  kilometara kanalizacijske i kolektorske mreže na području Grada Bjelovara, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Korenovu i dr.

Odlagalište neopasnog otpada Doline, budući županijski centar za gospodarenje otpadom, udaljeno svega pet kilometara od središta grada, je prvo odlagalište u RH izgrađeno prema svim važećim zakonskim propisima uvažavajući sve mjere zaštite okoliša.

Moderno opremljena tržnica na Šetalištu dr. Ivše Lebovića svakako je jedan od prepoznatljivijih objekata Grada Bjelovara i od osobitog značenja u poljoprivredno naprednom gospodarstvu Bjelovarsko – bilogorske županije, kao i novouređeni autobusni kolodvor.

Obzirom na polustoljetno iskustvo, bogato više od 58 godina, kadrovske, materijalne i organizacijske resurse, Komunalac d.o.o. Bjelovar nametnuo se kao nezaobilazan subjekt u provođenju opsežnih programa ubrzane izgradnje objekata i komunalne infrastrukture na području cijele Bjelovarsko – bilogorske županije. U tom smislu Komunalac se pojavljuje kao nositelj, a u znatnom djelu i sam kao investitor i izvođač pri realizaciji ovih projekata.

 

Vodne usluge d.o.o.

Od 01.siječnja 2010.god. stupio je novi Zakon o vodama (Nar.Nov.153/09 i 130/11),prema odredbama kojeg se djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju kao javna služba,od interesa su za jedinice lokalne samouprave,a svoju djelatnost obavljaju kao trgovačka društva ili ustanove u kojima udjele u temeljnom kapitalu,odnosno osnivačko pravo imaju isključivo gradovi i/ili općine.

Čl.202.navedenog Zakona propisano je da javni isporučitelj ne može obavljati druge djelatnosti,osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje,odnosno djelatnosti iz čl.125. Stavka 3. Zakona o vodama.

Čl.258.Zakona o vodama propisuje obvezu usklađivanja pravnog statusa i predmeta poslovanja javnog isporučitelj vodnih usluga na način da se iz predmeta poslovanja javnog isporučitelja isključe ostale djelatnosti regulirane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Podjela trgovačkog društva Komunalac pokrenuta je temeljem Zaključka Gradskog vijeća o preustroju Komunalca d.o.o. Bjelovar,iz prosinca 2012.god.,a koji je donijet u cilju usklađenja s odredbama čl.258.Zakona o vodama.

30.09.2013.god.,u svrhu usklađivanja s odredbama čl.258.Zakona o vodama, uprava Društva donosi odluku o pokretanju postupaka podjele trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Bjelovar.
Usklađenje statusa isporučitelja vodnih usluga na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara provodi se u postupku odvajanja s osnivanjem.

Podjela odvajanja će se provesti prijenosom dijela imovine i obveza,te kapitala iz Komunalca d.o.o. Bjelovar na novo društvo koje se osniva.
Imovina koja se prenosi na novo društvo sastoji se od nekretnina (zemljište i objekti),komunalnih vodnih građevina (bunari,cjevovodi,vodospreme,okna,priključci,UZPOV),postrojenja i opreme ovih objekata,radnih strojeva,osobnih vozila,inventara,sitnog inventara i ostalih imovinskih prava,odnosno materijalne i nematerijalne imovine, neophodnih za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda (vodne usluge) na uslužnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara,radi kojih se osniva novo društvo,kao i obveza i pripadajućeg dijela temeljnog kapitala Društva koji se dijeli.
U Komunalcu d.o.o. (društvu koje se dijeli i ne prestaje) ostati će imovina vezana uz obavljanje ostalih (komunalnih) djelatnosti u gradu Bjelovaru s pripadajućim imovinskim pravima i obvezama,odnosno materijalna i nematerijalna imovina namijenjena obavljanju komunalnih djelatnosti na području grada Bjelovara i osam susjednih općina.

Plan podjele stupit će na snagu kada ga u za to Zakonom propisanom postupku svojom odlukom odobri skupština Društva.
Po prihvaćanju Plana podjele od strane skupštine Društva, uprava Društva će provesti postupak prijave upisa podjele u nadležni sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, kao i sve druge radnje potrebne ili opravdane u cilju uspješne provedbe podjele Društva na način i prema sadržaju utvrđenom Planom podjele.

Na temelju članka 13.Izjave o osnivanju Trgovačkog Društva Komunalac d.o.o. Bjelovar te članka 26.St.3Zakona o vodama(„Narodne novine“br.153/09,63/11,130/11 i 56/13) Skupština Komunalca d.o.o. na zasjedanju održanom dana 24.prosinca 2013.godine,donijelo je odluku o podjeli, kojim se prenose dijelovi imovine navedenog društva koje se dijeli i koje ne prestaje, na novo društvo pod tvrtkom Vodne usluge d.o.o., koje se osniva radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem).

31.prosinca 2013.god. Trgovački sud u Bjelovaru izdaje rješenje o upisu u sudski registar osnivanje subjekta upisa podjelom pod nazivom Vodne usluge društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, sa sjedištem u Bjelovaru, Ferde Livadića 14a.

Predmet poslovanja :

 • Javna vodoopskrba
 • Javna odvodnja
 • Izrada i održavanje priključaka za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
 • Umjeravanje i servisiranje vodomjera
 • Ispitivanje vode za piće za vlastite potrebe
 • Proizvodnja energije za vlastite potrebe
 • Uzorkovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda za vlastite potrebe
 • Upravljanje građevinama za javnu vodoopskrbu i odvodnju