ZADNJE OBAVIJESTI
 

Vodne usluge d.o.o.Povijest tvrtke Vodne usluge d.o.o.

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011
Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
Radno vrijeme: 
ponedjeljak – petak 7:00-15:00
 
Blagajna
Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar
Radno vrijeme blagajne: 
ponedjeljak – petak 7:00-17:00
subotom 8:00-13:00

 

VODOMJERNA SLUŽBA:
tel.043/215-703;  vodomjerna_sluzba@vodneusluge-bj.hr
 
NAPLATA I REKLAMACIJE: 
tel. 043/215-722 - redovni računi
tel. 043/215-712 - ovrha naplate
tel. 043/215-713 - ovrhe - pravna služba
 
TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČENJA: 
tel. 043/215-720; monika.svec@vodneusluge-bj.hr
 
PRIJAVA KVARA:
mob. 099/480-3110 i/ili 099/390-7956 
 

KOM.NET

Povijest tvrtke Komunalac d.o.o. – Vodne usluge d.o.o.

Komunalac d.o.o. Bjelovar, gradsko je komunalno poduzeće, nastalo spajanjem dvaju pravnih subjekata osnovanih u razdoblju od 1950. do 1960. godine, koja su obavljala komunalne djelatnosti na području nekadašnje općine Bjelovar.

Ustanova za komunalne poslove, osnovana 05.06.1952., koja je obavljala poslove gradske čistoće, grobljanske usluge, te usluge tržnice na malo i poduzeće za proizvodnju i distribuciju pitke vode za potrebe stanovništva i industrije grada Bjelovara, te odvodnju otpadnih voda pod nazivom Vodovod i kanalizacija, osnovano 24.11.1959., spojeni su u sustav poduzeća Intermont 1974. god. kao OOUR za komunalne djelatnosti.

Ovakvo rješenje zadržalo se do 1979. godine, kada je temeljem novo donesenog Zakona o komunalnim djelatnostima, osnovano komunalno poduzeće pod imenom Komunalac.

Komunalac d.o.o. Bjelovar je od 07.01.1998. godine registriran kao društvo s ograničenom odgovornošću, u stopostotnom vlasništvu Grada Bjelovara. Zapošljava 185-190 djelatnika i ostvaruje godišnji prihod od preko 45 milijuna kuna.

U djelokrugu rada Komunalca d.o.o. Bjelovar obuhvaćene su djelatnosti:

 • opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
 • održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada,
 • održavanje javnih površina,
 • tržnice na malo,
 • održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih usluga,
 • graditeljstvo (izvođenje priključaka vodovoda i kanalizacije, izvođenje rekonstrukcije i sanacija vanjskih vodovoda i kanalizacije, izgradnja grobnica i sl.)
 • obavljanje poslova veterinarske higijene,
 • ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu,
 • kupnja i prodaja robe,

Komunalac d.o.o. Bjelovar gospodari gradskom imovinom vrijednom 200 milijuna kuna, u okviru koje osobito mjesto imaju vlastiti bunari i crpna postrojenja u Delovima, pogon za tehnološku pripremu vode u Javorovcu, 200-tinjak kilometara vodovodne i oko 100-tinjak  kilometara kanalizacijske i kolektorske mreže na području Grada Bjelovara, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Korenovu i dr.

Odlagalište neopasnog otpada Doline, budući županijski centar za gospodarenje otpadom, udaljeno svega pet kilometara od središta grada, je prvo odlagalište u RH izgrađeno prema svim važećim zakonskim propisima uvažavajući sve mjere zaštite okoliša.

Moderno opremljena tržnica na Šetalištu dr. Ivše Lebovića svakako je jedan od prepoznatljivijih objekata Grada Bjelovara i od osobitog značenja u poljoprivredno naprednom gospodarstvu Bjelovarsko – bilogorske županije, kao i novouređeni autobusni kolodvor.

Obzirom na polustoljetno iskustvo, bogato više od 58 godina, kadrovske, materijalne i organizacijske resurse, Komunalac d.o.o. Bjelovar nametnuo se kao nezaobilazan subjekt u provođenju opsežnih programa ubrzane izgradnje objekata i komunalne infrastrukture na području cijele Bjelovarsko – bilogorske županije. U tom smislu Komunalac se pojavljuje kao nositelj, a u znatnom djelu i sam kao investitor i izvođač pri realizaciji ovih projekata.

 

Vodne usluge d.o.o.

Od 01.siječnja 2010.god. stupio je novi Zakon o vodama (Nar.Nov.153/09 i 130/11),prema odredbama kojeg se djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju kao javna služba,od interesa su za jedinice lokalne samouprave,a svoju djelatnost obavljaju kao trgovačka društva ili ustanove u kojima udjele u temeljnom kapitalu,odnosno osnivačko pravo imaju isključivo gradovi i/ili općine.

Čl.202.navedenog Zakona propisano je da javni isporučitelj ne može obavljati druge djelatnosti,osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje,odnosno djelatnosti iz čl.125. Stavka 3. Zakona o vodama.

Čl.258.Zakona o vodama propisuje obvezu usklađivanja pravnog statusa i predmeta poslovanja javnog isporučitelj vodnih usluga na način da se iz predmeta poslovanja javnog isporučitelja isključe ostale djelatnosti regulirane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Podjela trgovačkog društva Komunalac pokrenuta je temeljem Zaključka Gradskog vijeća o preustroju Komunalca d.o.o. Bjelovar,iz prosinca 2012.god.,a koji je donijet u cilju usklađenja s odredbama čl.258.Zakona o vodama.

30.09.2013.god.,u svrhu usklađivanja s odredbama čl.258.Zakona o vodama, uprava Društva donosi odluku o pokretanju postupaka podjele trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Bjelovar.
Usklađenje statusa isporučitelja vodnih usluga na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara provodi se u postupku odvajanja s osnivanjem.

Podjela odvajanja će se provesti prijenosom dijela imovine i obveza,te kapitala iz Komunalca d.o.o. Bjelovar na novo društvo koje se osniva.
Imovina koja se prenosi na novo društvo sastoji se od nekretnina (zemljište i objekti),komunalnih vodnih građevina (bunari,cjevovodi,vodospreme,okna,priključci,UZPOV),postrojenja i opreme ovih objekata,radnih strojeva,osobnih vozila,inventara,sitnog inventara i ostalih imovinskih prava,odnosno materijalne i nematerijalne imovine, neophodnih za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda (vodne usluge) na uslužnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara,radi kojih se osniva novo društvo,kao i obveza i pripadajućeg dijela temeljnog kapitala Društva koji se dijeli.
U Komunalcu d.o.o. (društvu koje se dijeli i ne prestaje) ostati će imovina vezana uz obavljanje ostalih (komunalnih) djelatnosti u gradu Bjelovaru s pripadajućim imovinskim pravima i obvezama,odnosno materijalna i nematerijalna imovina namijenjena obavljanju komunalnih djelatnosti na području grada Bjelovara i osam susjednih općina.

Plan podjele stupit će na snagu kada ga u za to Zakonom propisanom postupku svojom odlukom odobri skupština Društva.
Po prihvaćanju Plana podjele od strane skupštine Društva, uprava Društva će provesti postupak prijave upisa podjele u nadležni sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, kao i sve druge radnje potrebne ili opravdane u cilju uspješne provedbe podjele Društva na način i prema sadržaju utvrđenom Planom podjele.

Na temelju članka 13.Izjave o osnivanju Trgovačkog Društva Komunalac d.o.o. Bjelovar te članka 26.St.3Zakona o vodama(„Narodne novine“br.153/09,63/11,130/11 i 56/13) Skupština Komunalca d.o.o. na zasjedanju održanom dana 24.prosinca 2013.godine,donijelo je odluku o podjeli, kojim se prenose dijelovi imovine navedenog društva koje se dijeli i koje ne prestaje, na novo društvo pod tvrtkom Vodne usluge d.o.o., koje se osniva radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem).

31.prosinca 2013.god. Trgovački sud u Bjelovaru izdaje rješenje o upisu u sudski registar osnivanje subjekta upisa podjelom pod nazivom Vodne usluge društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, sa sjedištem u Bjelovaru, Ferde Livadića 14a.

Predmet poslovanja :

 • Javna vodoopskrba
 • Javna odvodnja
 • Izrada i održavanje priključaka za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
 • Umjeravanje i servisiranje vodomjera
 • Ispitivanje vode za piće za vlastite potrebe
 • Proizvodnja energije za vlastite potrebe
 • Uzorkovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda za vlastite potrebe
 • Upravljanje građevinama za javnu vodoopskrbu i odvodnju