ZADNJE OBAVIJESTI
 

PročišćavanjeProgram edukacije

Pročišćavanje otpadnih voda

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

KOM.NET

MONITORING RADA UREĐAJA:
Rad uređaja kontrolira jednom mjesečno ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.
 

KONTROLA RADA UREĐAJA:
Na lokaciji uređaja nalazi se interno ovlašteni kontrolno – analitički laboratorij u kojem se svakodnevno pomoću mjernih instrumenata i kemijskih analiza kontrolira rad uređaja.

Kontrola se obavlja na ulazu, nakon I. stupnja pročišćavanja i na izlazu uređaja na slijedeće parametre: protok vode na izlazu uređaja, temperatura vode, pH, otopljeni kisik, KPK, BPK5, suspendirana tvar, amonijak, nitrate, nitrite, ukupni dušik, fosfate i ukupni fosfor.

Svakodnevno se uzimaju uzorci mulja u četiri aeracijska bazena i povrat mulja iza I. i II. stupnja biološkog pročišćavanja. Određuje se : pH, dinamika taloženja (nakon 30 min.), suhi ostatak i volumni indeks mulja.

EDUKACIJA:

Što se ne smije bacati u kanalizaciju?
1. Smeće ( krpe, higijenski ulošci, životinjski ostaci, igračke, mobiteli i sl.)
2. Dlake i perje
3. Krv, meso i iznutrice, ulja i masti
4. Kamenje, vapneni ostaci i ostaci građevinskih materijala
5. Pepeo i troska
6. Srugotine metala, drva i plastike
7. Staklo
8. Ostaci kemikalija i bojaINVESTICIJE NA UREĐAJU:
Većina opreme na uređaju stara je koliko i sam uređaji i odraz je tehničkih i tehnoloških rješenja 70-tih godina prošlog stoljeća.
Kako bi osigurali kontinuiran i dobar rad uređaja nabavili smo i ugradili u 2006. godini finu rešetku (tzv.step screen) proizvođača Huber, Njemačka, pužnu pumpu od prokroma na ulazu uređaja proizvođača Landindustrie Sneek BV, Nizozemska i u 2011. godini još jedna pužna pumpa proizvođača Tehnomehanika, Rijeka.


PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA:
1. Tijekom 2007. godine obavljeno je mjerenje kakvoće zraka na lokaciji uređaja u Velikom Korenovu od strane ovlaštenog laboratorija.Mjerenje je provedeno sukladno Pravilniku o praćenju kakvoće zraka (NN, broj 155/05). Provedena mjerenja su obuhvatila mjerenje koncentracije slijedećih parametara: SO2, H2S, NO, NO2, O3, benzena, toluena, etilbenzena, m-ksilena, o,p-ksilena, lebdeće čestice, CH4 i ostale ugljikovodike, merkaptane, grupu amina i ukupne masne kiseline te mikrobiološku analizu zraka. Izmjerene koncentracije svih navedenih parametara u zraku nisu prekoračile MDK vrijednosti propisane Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN, broj:133/05) iz čega proizlazi da djelatnost uređaja ne utječe na kvalitetu zraka najbližeg naselja Velikog Korenova.

2. U 2007.godini obavljeno je i mjerenje buke okoliša također od strane ovlaštenog laboratorija. Mjerenjem je utvrđeno da je razina buke nastale radom uređaja znatno niže vrijednosti od vrijednosti propisanih Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN, broj: 145/04) te da rad uređaja bukom ne utječe na okolinu tj. najbliže naselje. Znatno veći utjecaj buke neprekidnog prometa (osobito danju) na županijskoj cesti Čazma-Bjelovar koja prolazi naseljem u odnosu na buku nastalu radom samog uređaja.