ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaNivelacija i usklađenje postojećeg Elaborata zaštitnih zona izvorišta „Delovi“ U Delovima

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Rusana 21, 43 000 Bjelovar
Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/215-701
e-mail: info@vodneusluge-bj.hr
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

 

BLAGAJNA

Ulica Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar

RADNO VRIJEME: 

ponedjeljak - petak 7:00 - 17:00

subotom 8:00-13:00

 

KOM.NET

Objavljeno: 25. 07. 2014.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava

BR: BN-7-2014/V

Bjelovar 25.07.2014

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-7-2014/V - Nivelacija i usklađenje postojećeg Elaborata zaštitnih zona izvorišta „Delovi“ U Delovima i Odluke o zaštiti izvorišta“ Delovi“ u Delovima sa Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ( NN 66/11 i 47/12)

, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.komunalac-bj.hr

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Nivelacija i usklađenje postojećeg Elaborata zaštitnih zona izvorišta „Delovi“ U Delovima i Odluke o zaštiti izvorišta“ Delovi“ u Delovima sa Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ( NN 66/11 i 47/12

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):_ 39.000,00 kn

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

Način izvršenja: Putem ugovora
Rok izvršenja: 90 dana od dana potpisa ugovora, a najkasnije do 08.12.2014
Za kašnjenje u isporukama naručitelj će obračunati ugovornu kaznu u visini 0,5 ‰ dnevno na   vrijednost ponude, ali ne više od 10% ugovorene cijene.
Rok valjanosti ponude: 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;
Mjesto izvršenja: Bjelovar
Rok, način i uvjeti plaćanja:
60% ugovorenog iznosa u roku od 30 dana od dana predaje Elaborata i prijedloga Odluke
40% ugovorenog iznosa u roku 30 dana od konačnog prihvaćanja Odluke od strane povjerenstva iz članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13)

 

Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja
Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena
Isključenje i dokazi sposobnosti:

Ponuditelj je obvezan u Ponudi dostaviti

- Dokaz upisa u  sudski, obrtni, strukovni  ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta - kopija

- Izrađivač Elaborata o zonama sanitarne zaštite prema članku 43. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13).mora biti registriran za obavljanje geoloških i hidrogeoloških istraživanja te imati certifikacijsko rješenje o ispunjenu uvjeta za obavljanje vodoistražnih i drugih hidrogeoloških radova izdano od strane ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

 

Ostalo:

Odredbe o ugovornoj kazni:

Za kašnjenje u isporukama naručitelj će obračunati ugovornu kaznu u visini 0,5 ‰ dnevno na   vrijednost ponude, ali ne više od 10% ugovorene cijene.

 

 

STAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

Ponudbeni list
Dokazi

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu.ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja..

Ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponuda Naručitelj neće prihvatiti

 

Rok za dostavu ponude: 07.08.2014. godine do 12sati
Način dostave ponude: Ponuda se može dostaviti do navedenog roka zatvorenu u omotnici ili elektronskom poštom.
Mjesto dostave ponude: Tajništvo Vodne usluge d.o.o.Bjelovar, Ferde Livadića 14a, ili na e- mail adresu: msplivalo@komunalac-bj.hr, sa naznakom Nivelacija postojećeg elaborata BN-7-2014/V
5. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kontakt osobe
Milan Splivalo dipl.oec
 tel: 043/622-107, e-mail: msplivalo@komunalac-bj.hr
Milena Jasika dipl.ing.građ.
Tel: 043/622-115, e-mail: mjasika@komunalac-bj.hr
Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će o izboru najpovoljnije ponude obavijestiti sve ponuđače u roku od 30 dana.

Sastavni dio Poziva za ponudu je:

Projektni zadatak
 Ponudbeni listovi
Projektni zadatak

 

 

 

 

 

                                                                                                          Odjel nabave

                                                                                              

                                                                                                          Milan Splivalo dipl. oec.