ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarOBAVIJEST O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

 

Poštovani korisnici,

 

U skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Vodne usluge d.o.o. redovito kontroloraju parametre za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju (parametri skupine A) u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije.

 

Kontrole se provode nad uzorcima sirove vode s vodocrpilišta, uzorcima vode nakon prerade u Javorovcu te s gradske vodovodne mreže u zoni opskrbe Bjelovar A i zoni opskrbe Bjelovar B. U okviru svakog uzorka ispituju se fizikalno – kemijski pokazatelji (temperatura, mutnoća, boja miris, okus, pH, elektrovodljivost, utrošak KMnO4, slobodni rezidualni klor, kloridi, nitriti, nitrati, amonij, željezo i mangan) te mikrobiološki pokazatelji (Escherichia coli, ukupni koliformi, enterokoki, broj kolonija 37ºC/48h, i broj kolonija 22ºC/72h). Uzorkovanje i analiza provode su u skladu s Planom kontrole i ispitivanja u vodoopskrbnom sustavu.

 

Uz parametre skupine A, redovne analize parametara skupine B provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu državnog monitoringa. Od ožujka 2024. godine započeto je s operativnim monitoringom u sklopu kojeg se svakodnevno prate 4 parametra (pH vrijednost, elektrovodljivost, slobodni klor i mutnoća).

 

Svi uzorci analize parametara skupine A analzirani tijekom 2023. i 2024. godine bili su sukladni, s rezultatima unutar MDK vrijednosti. Tijekom posljednje analize provedene u sklopu Državnog monitoringa vode namjenjene za ljudsku potrošnju (ožujak 2024. godine), utvrđeno je prekoračenje maksimalno dopuštenih (MDK vrijednosti) za metabolite S-metolaklora. Analizu je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

 

Temeljem zahtjeva Vodnih usluga d.o.o., Stručno povjerenstvo za vodu namjenjenu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva je jednoglasno utvrdilo da utvrđene vrijednosti metabolita S – metolaloklora u vodi namjenjenoj za ljudsku potrošnju ne predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje te je u skladu s navedenim, odstupanje odobreno.

 

Pregled svih podataka o kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti vode dostupni su na našim stranicama.