ZADNJE OBAVIJESTI
 

VodoopskrbaKvaliteta vode

Vodoopskrba

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Zbog izuzetnog značaja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za opskrbu stanovništva, svaka zemlja zakonski propisuje zahtjeve u pogledu njene kvalitete. U našoj zemlji ovo je regulirano Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju koji je na snazi od 01.07.2013. god. te Pravilnicima koji iz njega proizlaze. Ovim su Zakonom u potpunosti usklađeni hrvatski propisi s Direktivom Vijeća 1998/83/EZ od 03. studenog 1998. godine o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju.

Zakonska je obveza javnog isporučitelja vodne usluge osigurati da voda za ljudsku potrošnju ispunjava sve propisane parametre za provjeru sukladnosti, da se primjenjuju postupci temeljeni na samokontroli zdravstvene ispravnosti vode na osnovi sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP)  te osigurati da vodoopskrbni objekti udovoljavaju traženim sanitarno – tehničkim i higijenskim uvjetima.

Parametre sukladnosti redovito kontroliraju djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije. Kontrole se provode nad uzorcima sirove vode s vodocrpilišta, uzorcima vode nakon prerade u Javorovcu te sa gradske mreže.  Prema planu se provodi sanitacija objekata proizvodnje vode, osobna higijena djelatnika, DDD mjere, ispiranje slijepih krakova cjevovoda na gradskoj mreži, pranje vodosprema, planirani kontrolni pregledi mreže i objekata na cjevovodu.

U okviru svakog uzorka ispituju se fizikalno – kemijski i kemijski pokazatelji (temperatura, mutnoća, boja miris, okus, pH, elektrovodljivost, utrošak KMnO4, slobodni rezidualni klor, kloridi, nitriti, nitrati, amonij, željezo i mangan) te mikrobiološki pokazatelji (Escherichia coli, ukupni koliformi, enterokoki, broj kolonija 37ºC/48h, i broj kolonija 22ºC/72h).