ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaJavna nabava - Vodne usluge

Javna nabava - Vodne usluge

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

BN-35-2019/V Električni viličar

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br. BN-35-2019/V za Kupnju čeonog električnog viličara te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji...
 
Objavljeno: 03. 04. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

BN-22-2019/V Asfaltna masa sa ugradnjom za investicijsko održavanje

Naručitelj  Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Asfaltna masa sa ugradnjom za investicijsko održavanje. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu.
 
Objavljeno: 29. 03. 2019.     Kategorija: Poziv na nadmetanje+ više

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa u smislu članka 7

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa u smislu članka 76. stavak 2. ZJN 2016 ili navod da takvi subjekti ne postoje: Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. ZJN 2016 je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):   Pešić d.o.o. Prespa OIB 06379246669 Knjigovodstveni obrt „ Saga“ vl. Ankica Gradečak OIB 10351181836 Rub d.o.o. Veliki Grđevac OIB...
 
Objavljeno: 20. 03. 2019.     Kategorija: + više

Sukob interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa u smislu članka 76. stavak 2. ZJN 2016 ili navod da takvi subjekti ne postoje: Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. ZJN 2016 je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):   Pešić d.o.o. Prespa OIB 06379246669 Knjigovodstveni obrt „ Saga“ vl. Ankica Gradečak OIB 10351181836 Rub d.o.o. Veliki Grđevac OIB...
 
Objavljeno: 20. 03. 2019.     Kategorija: Plan nabave+ više

REGISTAR UGOVORA 30.01.2019.

 
Objavljeno: 28. 01. 2019.     Kategorija: Plan nabave+ više

Plan nabave 2019

 
Objavljeno: 17. 01. 2019.     Kategorija: Plan nabave+ više

BN-58-2018/V Nadzor nad rekonstrukcije vodovoda

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-58-2018/V Nadzor nad izgradnjom radova: Rekonstrukcija vodovoda u  ulicama A Mihanovića, Ulice Male Sredice, Matice hrvatske, Ulica Svetog Antuna   te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.   Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave...
 
Objavljeno: 12. 11. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-24-2018/V Umjeravanje vodomjera

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br: BN-24-2018/V za nabavu usluga Umjeravanje vodomjera te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
 
Objavljeno: 12. 11. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-57-2018/V Izradu glavnih projekata izgradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-57-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za: Izradu glavnih projekata izgradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara u Ulici F.Livadića, M.Gupca, A. Trumbića, I.Gundulića i Baranjskoj ulici Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana...
 
Objavljeno: 24. 10. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-36-2018/V GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Poštovani, U skladu sa čl.15 Internih akata nabave naručitelji Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011 i  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486 pokreću postupak zajedničke nabave robe: Građevinski materijal, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima. Temeljem navedenih akata i članka 189, 190 ZJN 2016 Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 27962400486 ovlastile su naručitelja Vodne...
 
Objavljeno: 11. 10. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-56-2018/V Nadzor nad izgradnjom radova mjernih regulacijskih okana

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br:BN-56-2018/V Nadzor nad izgradnjom radova mjernih regulacijskih okana te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.   Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv....
 
Objavljeno: 21. 09. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-55-2018/V Nabava materijala za izgradnju javne vodoopskrbe mreže Posustav sjever-Etapa-5,

Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-55-2018/V, Nabava materijala za izgradnju javne vodoopskrbe mreže Posustav sjever-Etapa-5, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a...
 
Objavljeno: 06. 08. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-54-2018/V Nadzor izgradnje vodovoda Prespa, Patkovac

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-54-2018/V Nadzor nad izgradnjom radova: Izgradnja vodovoda u naselju Prespa Izgradnja vodovoda u Patkovcu   te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.   Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama www.vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez...
 
Objavljeno: 02. 08. 2018.     Kategorija: + više

BN-46-2018/V Izgradnja vodovoda u Patkovcu

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-46-2017/V Izgradnja vodovoda Patkovac,  te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava)...
 
Objavljeno: 05. 07. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

Plan nabave 2018.

 
Objavljeno: 05. 07. 2018.     Kategorija: Plan nabave+ više

Registar ugovora 30.06.2018

 
Objavljeno: 28. 06. 2018.     Kategorija: + više

BN-53-2018/V Mijerna oprema

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-53-2018/V za Nabavu  mjerne opreme te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.   Ovaj poziv...
 
Objavljeno: 27. 06. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-52-2018/V Nabavu dostavnog teretnog vozila

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-52-2018/V za Nabavu dostavnog teretnog vozila te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava)...
 
Objavljeno: 14. 06. 2018.     Kategorija: + više

BN-10-2018/V Kemikalije za obradu mulja

Poštovani, Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-10-2018/V za nabavu robe:Nabava sredstava za flotaciju i dehidraciju mulja Evidencijski broj  nabave: BN-10-2018/V te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna...
 
Objavljeno: 12. 06. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više

BN-51-2018/V Usluge izrade dokumentacije za nadmetanje za upravljanje projektom i vidljivošću

Poštovani,   Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je postupak nabave broj BN-51-2018/V, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga: Usluge izrade dokumentacije za nadmetanje za upravljanje projektom te za mjere vidljivosti i promidžbe za projekt IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ANGLOMERACIJE BJELOVAR, GUDOVAC I ROVIŠĆE Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama...
 
Objavljeno: 12. 06. 2018.     Kategorija: Prikupljanje ponuda - bagatelna nabava+ više