ZADNJE OBAVIJESTI
 

Cjenik uslugaUvjeti priključenja

Priključci - tehnički uvjeti priključenja

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Zahtjev za izdavanje Uvjeta priključenja na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje

Izradi ili rekonstrukciji priključka na komunalne vodne građevine sustava javne vodoopskrbe i/ili sustav javne odvodnje prethodi podnošenje zahtjeva za izdavanje Uvjeta priključenja. Zahtjev je moguće dostaviti na e-mail: monika.svec@vodneusluge-bj.hr, poštom na adresu Vodnih usluga d.o.o., Ulica Ferde Livadića 14a, Bjelovar ili osobno donijeti na istu adresu. U slučaju osobnog dolaska obavezno je javljanje portiru na ulazu u zgradu te pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. Za sve dodatne informacije obratite se na tel. 043/622-127.

Prema članku 107.  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) dužni smo od stranke tražiti akt na temelju kojeg je građevina izgrađena, te provjeriti vodi li se postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine koju stranka želi priključiti na komunalne vodne građevine. Stoga se dokumentacija priložena uz svaki zahtjev za priključenje, prije izdavanja Uvjeta priključenja, dostavlja na uvid građevinskoj inspekciji. 

Bespravno sagrađena građevina koja je u postupku legalizacije može se privremeno priključiti na komunalne vodne građevine. Takav privremeni priključak stranka može posjedovati do okončanja postupka legalizacije, tj. do donošenja Rješenja o izvedenom stanju kada postaje trajni priključak. U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje Rješenja stranka je o tome dužna obavijestiti Vodne usluge d.o.o. te se privremeni priključak ukida.

Prilozi uz Zahtjev za izdavanje Uvjeta priključenja:

1.  Za postojeću građevinu za koju vlasnik posjeduje akt na temelju kojeg je građevina izgrađena uz Zahtjev je potrebno priložiti:

  • akt na temelju kojeg je građevina izgrađena sa potvrdom pravomoćnosti (Građevinska dozvola, Rješenje o uvjetima građenja, Potvrda glavnog projekta, isl.) ili odgovarajući akt kojim se potvrđuje izgrađenost građevine prije 15. veljače 1968. god.
  • izvadak iz zemljišne knjige  – original ne stariji od 6 mjeseci
  • kopiju katastarskog plana (položajni nacrt) – original ne stariji od 6 mjeseci     

​2. Za postojeću građevinu za koju je pokrenut postupak legalizacije uz Zahtjev je potrebno priložiti:

  • izvadak iz zemljišne knjige  – original ne stariji od 6 mjeseci
  • kopiju katastarskog plana (položajni nacrt) – original ne stariji od 6 mjeseci
  • presliku Zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju u postupku legalizacije građevina

3. Za priključenje poljoprivrednog zemljišta na sustav javne vodoopskrbe u svrhu navodnjavanja (prema Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine, Službeni glasnik grada Bjelovara, 1/14) uz Zahtjev je        potrebno priložiti:

  • izvadak iz zemljišne knjige  – original ne stariji od 6 mjeseci
  • kopiju katastarskog plana (položajni nacrt) – original ne stariji od 6 mjeseci

Na Zahtjevu za priključenje važno je upisati na kojoj katastarskoj čestici se nalazi građevina koju se želi priključiti te provjeriti da li je na svim dokumentima koje stranka prilaže Zahtjevu, naveden isti broj čestice. Djelatnica na zaprimanju dokumentacije odbiti će primiti Zahtjev sa neusklađenom dokumentacijom i uputiti podnositelja Zahtjeva da pribavi odgovarajuće potvrde o promjeni čestice ili drugi odgovarajući dokument.

Ukoliko se priključenje na komunalne vodne građevine izvodi na postojeće okno, izgrađeno na parceli drugog vlasnika, investitor je uz ostalu traženu dokumentaciju, dužan priložiti suglasnost vlasnika parcele na kojoj je okno smješteno, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Prilikom ugradnje dodatnog vodomjera ili izmještanja vodomjera potrebno je podnijeti Zahtjev za uvjete priključenja i priložiti istu dokumentaciju kao i kod izgradnje novog priključka.