ZADNJE OBAVIJESTI
 

Cjenik uslugaTehnički uvjeti priključenja

Priključci - tehnički uvjeti priključenja

Cjenik usluga

 

Kontakt informacije

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a

Broj računa: 2402006-1100683933
IBAN: HR6624020061100683933
OIB: 43307218011

Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Zahtjev za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta

 

Izradi ili rekonstrukciji priključka na komunalne vodne građevine sustava javne vodoopskrbe i/ili sustav javne odvodnje prethodi podnošenje Zahtjeva za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta priključenja. Zahtjev se podnosi u tajništvu Vodnih usluga d.o.o., F. Livadića 14a (tel. 622–100) svakog radnog dana od 7 do 15h.

Stupanjem na snagu novog Zakona o gradnji (NN 153/13) prema članku 107.  dužni smo od stranke tražiti akt na temelju kojeg je građevina izgrađena, te provjeriti vodi li se postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine koju stranka želi priključiti na komunalne vodne građevine. Stoga se dokumentacija priložena uz svaki zahtjev za priključenje, prije izdavanja Posebnih tehničkih uvjeta, dostavlja na uvid građevinskoj inspekciji. 

Bespravno sagrađena građevina koja je u postupku legalizacije može se privremeno priključiti na komunalne vodne građevine. Takav privremeni priključak stranka može posjedovati do okončanja postupka legalizacije, tj. do donošenja Rješenja o izvedenom stanju kada postaje trajni priključak. U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje Rješenja stranka je o tome dužna obavijestiti Vodne usluge d.o.o. te se privremeni priključak ukida.

 

Prilozi uz Zahtjev za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta

 1. Za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta u postupku građenja prilikom ishođenja dozvola od strane Upravnog odjela uz Zahtjev je potrebno priložiti:
 • opis građevine,
 • kopiju katastarskog plana sa prikazom građevine na parceli.

 

Prema  članku  82.  Zakona o gradnji (NN 153/13) koji definira izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta i Potvrda glavnih projekata, kod ishođenja građevinske dozvole, moguće je zatražiti izdavanje Potvrde glavnog projekta bez prethodno izdanih Posebnih tehničkih uvjeta. U tom slučaju uz zahtjev je potrebno priložiti glavni projekt u kojem su poštovani svi opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga u pogledu priključenja na sustav javne vodoopskrbe i/ili odvodnje. Zahtjev može podnijeti investitor ili opunomoćeni projektant.

Ukoliko se u postupku izdavanja Potvrde glavnog projekta utvrdi da u glavnom projektu opći i tehnički uvjeti nisu ispunjeni, umjesto Potvrde glavnog projekta izdat ćemo Posebne tehničke uvjete i zatražiti usklađenje glavnog projekta sa postavljenim uvjetima. Ukoliko se u postupku izdavanja Potvrde glavnog projekta utvrdi da su opći i tehnički uvjeti u glavnom projektu ispunjeni izdat ćemo Potvrdu glavnog projekta s napomenom o obavezi traženja Posebnih tehničkih uvjeta prije same izgradnje priključka.

 

 1. Za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta priključenja postojeće građevine za koju vlasnik posjeduje akt na temelju kojeg je građevina izgrađena uz Zahtjev je potrebno priložiti:
 • akt na temelju kojeg je građevina izgrađena sa potvrdom pravomoćnosti (Građevinska dozvola, Rješenje o uvjetima građenja, Potvrda glavnog projekta, isl.) ili odgovarajući akt kojim se potvrđuje izgrađenost građevine prije 15. veljače 1968. god.,
 • izvadak iz zemljišne knjige  – original ne stariji od 6 mjeseci,
 • kopiju katastarskog plana (položajni nacrt) – original ne stariji od 6 mjeseci.

 

 1. Za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta priključenja za građevinu koja je u postupku legalizacije uz Zahtjev je potrebno priložiti:
 • izvadak iz zemljišne knjige  – original ne stariji od 6 mjeseci,
 • kopiju katastarskog plana (položajni nacrt) – original ne stariji od 6 mjeseci,
 • presliku Zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju u postupku legalizacije građevina.

 

 1. Za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta priključenja poljoprivrednog zemljišta na sustav javne vodoopskrbe uz Zahtjev je potrebno priložiti:
 • izvadak iz zemljišne knjige  – original ne stariji od 6 mjeseci,
 • kopiju katastarskog plana (položajni nacrt) – original ne stariji od 6 mjeseci.

 

 1. Za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta za ugradnju dodatnog vodomjera ili izmještanje vodomjera potrebno je podnijeti Zahtjev i priložiti istu dokumentaciju kao i kod izgradnje novog priključka.

 

Na Zahtjevu za priključenje važno je upisati na kojoj katastarskoj čestici se nalazi građevina koju se želi priključiti te provjeriti da li je na svim dokumentima koje stranka prilaže Zahtjevu, naveden isti broj čestice. Djelatnica na zaprimanju dokumentacije odbiti će primiti Zahtjev sa neusklađenom dokumentacijom i uputiti podnositelja Zahtjeva da pribavi odgovarajuće potvrde o promjeni čestice ili drugi odgovarajući dokument.

Ukoliko se priključenje na komunalne vodne građevine izvodi na postojeće okno, izgrađeno na parceli drugog vlasnika, investitor je uz ostalu traženu dokumentaciju, dužan priložiti suglasnost vlasnika parcele na kojoj je okno smješteno, ovjerenu kod javnog bilježnika.